شبیه سازی عددی انتقال حرارت و رفتار جریان نانوسیال در یک مبدل حرارتی مینی کانال مارپیچ

مبدل های حرارتی مینی کانال مارپیچ

مبدل های حرارتی مینی کانال مارپیچ

 

ایده استفاده از مبدل های حرارتی بسیار کوچک، به دلیل افزایش شار حرارتی، وزن سبک و انتقال حرارت بیشتر و بهتر در مقایسه با مبدل های حرارتی رایج، در حال کسب محبوبیت در بسیاری از صنایع است.

در این بررسی، شبیه سازی عددی سه بعدی، انتقال حرارت و ویژگی های جریان در مخلوط آب و اتیلن گلیکول با ترکیب وزنی ۶۰:۴۰ درصد به عنوان سیال پایه و نانوذرات اکسید مس که بخوبی در آن پراکنده شده اند، بر اساس معادلات ناویر استوکس و معادله انرژی، برای جابجایی اجباری مخلوط از طریق یک مبدل حرارتی مینی کانال مارپیچ، همراه با گذر هوای سرد که در طول محفظه آزمایش از روی مبدل عبور می کند، انجام شده است.

بررسی نتیایج

نتایج عددی نشان می دهند، وجود خم مارپیچ در مبدل حرارتی مینی کانال باعث افزایش نرخ انتقال حرارت می شود.بررسی نتایج بیانگر آن است که حضور نانو ذرات باعث افزایش افت فشار در سیال شده و همچنین به وضوح باعث افزایش انتقال حرارت در مقایسه با سیال پایه می شود و از طرفی افزایش غلظت نانوذرات باعث کاهش دمای سیال، در هنگام خروج از مبدل های حرارتی می شود.

 

منبع: پورتال جامع انرژی