شبیه سازی انتقال حرارت جریان نانو سیال آب آلومنیوم درون کانال سینوسی

شبیه سازی عددی انتقال حرارت جریان نانو سیال آب – آلومنیوم درون کانال سینوسی همراه با محیط متخلخل

در این تحقیق انتقال حرارت نانو سیال آب – آلومینیوم در یک کانال سینوسی حاوی محیط متخلخل در عدد رینولدز ۲۰۰ مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به مطالعات انجام گرفته، انتقال حرارت نانو سیال در کانال سینوسی حاوی محیط متخلخل به طور کامل بررسی نشده است و مطالعات عمیق تری در این خصوص نیاز است. در این تحقیق نانو سیال آب- آلومینیوم در درصد های حجمی گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است.

شرط شار حرارتی ثابت در دیواره بالا و پایین لحاظ شده و جریان دو بعدی، آرام، تراکم ناپذیر و پایا در نظر گرفته شده است. صحت سنجی مسئله نیز با استفاده از روابط تئوری مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج بدست آمده نشان میدهد که با افزایش کسر حجمی و همچنین کاهش عدد دارسی که بیانگر نفوذپذیری محیط متخلخل است. عدد ناسلت متوسط و ضریب انتقال حرارت جابجایی افزایش مییابد.

 

منبع: پورتال جامع انرژی