تقدیرنامه ره آورد ساعی از پارک علم و فناوری -95 تقدیرنامه ره آورد ساعی از پارک علم و فناوری سال ۹۵
تقدیرنامه ره آورد ساعی از رئیس انجمن صنفی مشترک شهرستان شهریار تقدیرنامه ره آورد ساعی از رئیس انجمن صنفی مشترک شهرستان شهریار سال ۹۱
تقدیرنامه ره آورد ساعی از سازمان بنادر و دریانوردی تقدیرنامه ره آورد ساعی از سازمان بنادر و دریانوردی
تقدیرنامه ره آورد ساعی از رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی تقدیرنامه ره آورد ساعی از رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی سال ۹۰
تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت روغن کشی خرمشهر تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت روغن کشی خرمشهر سال ۹۸
تقدیرنامه ره آورد ساعی از کارخانه روغن نباتی شماره دو تقدیرنامه ره آورد ساعی از کارخانه روغن نباتی شماره دو سال ۹۸
تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت پتروشیمی فن آوران سال 89 تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت پتروشیمی فن آوران سال ۸۹
تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت فرآورده های لبنی خاتون گیلان تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت فرآورده های لبنی خاتون گیلان سال ۹۸
تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت خوشگوار تهران تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت خوشگوار تهران سال ۸۸
تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت دکستروز ایران تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت دکستروز ایران سال ۹۸
تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت روغنکشی خرمشهر تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت روغنکشی خرمشهر سال ۸۸
تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت روغنکشی خرمشهر سال تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت روغنکشی خرمشهر سال ۸۸
تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت روغن نباتی گنجه رودبار تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت روغن نباتی گنجه رودبار سال ۹۸
تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت فرآورده های لبنی خاتون گیلان تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت فرآورده های لبنی خاتون گیلان سال ۸۸
تقدیرنامه ره آورد ساعی از گروه صنعتی هوایار تقدیرنامه ره آورد ساعی از گروه صنعتی هوایار سال ۹۸
تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت نیروگاه نیک خاور فارس تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت نیروگاه نیک خاور فارس
تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت نوش آذر تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت نوش آذر
تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت گلبهار پارسیان تقدیرنامه ره آورد ساعی از شرکت گلبهار پارسیان سال ۹۸