اطلاعات متقاضی :


  نوع مبدل درخواستی

  صفحه ای واشردارصفحه ای جوشیپوسته لولهتعیین توسط سازنده

  شرایط کاری مبدل حرارتی و مشخصات سیال ها
  UnitHot SideCold Side
  InOutInOut
  Type Of Fluid
  Flow RateKg/h
  Specific Heatkj/(kg)°Kkcal/(kg)°C
  Specific Gravitykg/m3
  Thermal ConductivityW/m°Kkcal/(hr)(m)°C
  ViscosityCP@°CCp@°F
  Temperature°C°F
  Pressure Dropbarpsi
  Operating Pressurebargpsig
  Design Pressurebargpsig
  Test Pressurebargpsig
  Design Temperature°C°F
  Heat exchangedKWKcal/h
  قسمت های لاستیکی :
  تعیین توسط سازنده

  قسمت های فلزی :
  تعیین توسط سازنده