اطلاعات متقاضی :


نوع مبدل درخواستی

صفحه ای واشردارصفحه ای جوشیپوسته لولهتعیین توسط سازنده

شرایط کاری مبدل حرارتی و مشخصات سیال ها
UnitHot SideCold Side
InOutInOut
Type Of Fluid
Flow RateKg/h
Specific Heatkj/(kg)°Kkcal/(kg)°C
Specific Gravitykg/m3
Thermal ConductivityW/m°Kkcal/(hr)(m)°C
ViscosityCP@°CCp@°F
Temperature°C°F
Pressure Dropbarpsi
Operating Pressurebargpsig
Design Pressurebargpsig
Test Pressurebargpsig
Design Temperature°C°F
Heat exchangedKWKcal/h
قسمت های لاستیکی :
تعیین توسط سازنده

قسمت های فلزی :
تعیین توسط سازنده