انتقال حرارت جابجایی اجباري نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم

شبیه سازي انتقال حرارت جابجایی اجباري نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم در یک لوله افقی با دماي دیواره ثابت تحت میدان مغناطیسی یکنواخت

 

شبیه سازي انتقال حرارت جابجایی اجباري نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم در یک لوله افقی با دماي دیواره ثابت تحت میدان مغناطیسی یکنواخت

مقدمه

امروزه با توجه به اهمیت مبحث انرژي، محدود بودن منابع و همچنین رعایت مسائل زیست محیطی، کارایی سامانه هاي انتقال حرارت بیش از پیش مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است. از طرف دیگر به دلیل گرم شدن کره زمین همواره به دنبال راه هایی براي افزایش انتقال حرارت و بهبود کارایی سیستم هاي خنک کننده هستیم. از این رو صرف هزینه هاي هر چند هنگفت در حوزه انرژي به منظور تقویت زیر ساخت ها میتواند صرفه جویی هاي زیادي در بحث انرژي به همراه داشته باشد.

چکیده

هدف، بررسی انتقال حرارت جابه جایی اجباري نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم با کسر حجمی هاي مختلف نانوذره در یک لوله افقی تحت میدان مغناطیسی یکنواخت است. به این منظور، انتقال حرارت آرام نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم در یک لوله افقی با دماي دیواره ثابت به صورت عددي مورد مطالعه قرار می گیرد. سیال سرد ورودي به لوله بعد از گرمایش توسط دیواره لوله، از آن خارج می گردد. در تحقیق حاضر براي نخستین بار تأثیر میدان مغناطیسی بر جریان نانوسیال داخل لوله با کسر حجمی هاي مختلف نانو ذرات شبیه سازي می شود.محاسبات انجام می شود. در نهایت نتایج تحقیق و عدد هارتمن (Ha) براي سه محدوده از عدد رینولدز (Re) به صورت کانتور خطوط همدما، عدد ناسلت، ضریب انتقال حرارت جابه جایی و پروفیل هاي دما در مقاطع مختلف لوله ارائه می گردد.

 

منبع: پورتال جامع انرژی